Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Inleiding
Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de "ik" vorm. Waar 'ik' of 'mijn' staat wordt Hartswijsheid bedoeld.

De financiële afhandeling wordt uitgevoerd door:
Hartswijsheid
Hoofdstraat 58
2071 EJ Santpoort-Noord
Kamer van Koophandel nummer 66924014
Contact via: marion@hartswijsheid.nl


Artikel 2 Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.


Artikel 3 Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het Hartswijsheid Membership kan te allen tijde maandelijks beëindigd worden. Na opzegging vervalt de toegang tot de leeromgeving 1 maand na betaling van de laatste termijn.


Artikel 4 Prijs en betaling

De op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw en in euro's.
Betaling kan in een keer, of in termijnen worden voldaan. Als je in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan
Na de geplaatste bestelling stuurt Hartswijsheid een factuur en bevestiging van jouw bestelling via de e-mail.
Je kunt jouw bestelling op de website op de volgende manieren betalen:
via IDeal
via Bancontact
In het geval van een termijnbetaling / abonnement leg je door middel van de eerste betaling via iDeal of Bancontact een mandaat af waardoor volgende termijnen via SEPA mogen worden geïncasseerd.


Artikel 5 Lessen & Account

Alle video's, handouts en overige materialen worden via de website https://mwh-school.nl ter beschikking gesteld. Je kan deze via jouw persoonljike account daar bekijken.

Jij bent te allen tijde verantwoordelijk voor jouw account op de website en voor jouw inloggegevens. Bewaar jouw inloggegevens zorgvuldig voor jezelf en geef deze in geen enkel geval door aan derden. Indien je constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van jouw inlogcodes, dan moet je ons daar altijd direct van op de hoogte brengen.
Ik kan niet garanderen dat de website zonder onderbrekingen of zonder fouten werkt. Je erkent dat toegang tot de website onderbroken kan worden door diverse redenen. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze tijdelijke onderbreking van de website waardoor je tijdelijk de opleiding niet kan volgen. Ik zal echter pogen een volledige continuïteit van de beschikbaarheid van de website te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen indien nodig.


Artikel 6 Intellectueel eigendom / Gebruik materialen
Op de teksten en materialen van het membership bezit ik de intellectueel eigendomsrechten.  Gedurende jouw lidmaatschap van het membership mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.
Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.


Artikel 7 Materialen
Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, dan zal ik dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.


Artikel 8 Klachten

Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen naar marion@hartswijsheid.nl Ik ontvang dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht van je, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.


Artikel 9 Aansprakelijkheid

Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, inclusief BTW.
De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten.
In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik in staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.


Artikel 10 Privacy
Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie ook mijn privacyverklaring en cookiebeleid.


Artikel 11 Overig

Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen jou en mij overeengekomen zijn.
Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Ik zal dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen
Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.


Artikel 12 Geschillen

Bij eventuele geschillen zal ik altijd eerst mijn best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.


Artikel 13 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 14 Wijziging van de voorwaarden

Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.